Strona główna » Regulamin
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin strony norweski.online

DANE REJESTRACYJNE SPRZEDAWCY

Norsk Na spółka z o.o.
ul. Główna 45 A
57 – 350 Kudowa Zdrój
NIP: 8831874823
REGON: 52293542

Wpisany do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż kursu do nauki języka norweskiego za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
II. DEFINICJE
 1. Sklep – sklep internetowy Norsk Na dostępny pod adresem: norskna.norweski.online
 2. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest Norsk Na spółka z o.o. z siedzibą w 57- 350 Kudowie Zdroju przy ul. Głównej 45A   NIP: 8831874823,  REGON: 52293542 
 3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta oferty Sklepu;
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży towaru niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu w jakikolwiek sposób;
III. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików “cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
 2. Więcej o plikach “cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce cookies.
IV. ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu.
 2. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia pocztą elektroniczną.
 4. Dla Klienta oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte w Sklepie przy kupowanym kursie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka kursu, jego cechy, elementy wchodzące w skład kursu, termin uzyskania dostępu do kursu.
 5. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:
 1. w przypadku zamówień płatnych przelewem – w momencie zaksięgowania wpłaty.
 2. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – w chwili autoryzacji karty.
 1. Na życzenie Klienta Sklep wystawia fakturę VAT – w tym celu należy skontaktować się ze sklepem poprzez podany do kontaktu adres e-mail lub telefonicznie.
V. CENA I PŁATNOŚĆ
 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 2. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
 1. płatność przelewem na konto Sprzedającego.
 2. płatność kartą kredytową
 3. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 7.789.000,00 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
VI. KURS GRUPOWY
 1. Przedmiot umowy
  a) Przedmiotem umowy jest uczestnictwo Słuchacza w grupie kursowej języka norweskiego online zorganizowanej i prowadzonej przez Organizatora.
  b) Kurs obejmuje 48 godzin lekcyjnych. Każda godzina lekcyjna oznacza 60 minut.

 2. Szczegóły kursu
  c) Czas trwania kursu wynosi 4 miesiące.
  d) Oryginalna cena kursu wynosi 2400zł.
  e) Grupy tworzone są w oparciu o poziom znajomości języka i wiek słuchacza (poziom ustala Organizator na podstawie testu lub rozmowy).
  f) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych, bądź innych przyczyn niezależnych od organizatora.

 3. Płatności oraz nieobecności
  a) Słuchacz zobowiązuje się do zapłaty całej wymienionej w § 2 ceny kursu z góry, wybierając płatność ratalną lub cykliczną, rozłożoną na 4 miesiące.
  b) Czasowa nieobecność Słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności umówionych opłat za kurs, ani do nieprzestrzegania ustalonych terminów płatności poszczególnych rat.
  c) Słuchacz może ubiegać się o czasowe zawieszenie płatności, jeżeli nieobecność a zajęciach przekroczy okres jednego miesiąca i wynikać będzie z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem. W tym celu należy złożyć pisemną prośbę do Organizatora o zawieszenie płatności wraz z zaświadczeniem lekarskim oraz określeniem terminu zawieszenia płatności, który nie może przekraczać okresu dłuższego niż 2 miesiące nauki. W sytuacji gdy słuchacz dokonał wpłaty za cały kurs, może ubiegać się o zwrot opłat za okres choroby. Procedura jest taka sama jak przy zawieszeniu płatności.
  d) W wypadku gdy Słuchacz zalega z jakąkolwiek wpłatą wynikającą z harmonogramu w tej umowie (§ 2 pod. A ) ponad 3 tygodnie, traci on prawo wstępu na kolejne zajęcia aż do czasu uregulowania zaległości.
  e) Słuchacz ma prawo, w szczególnych sytuacjach, do złożenia prośby o przełożenie terminu zajęć. W takiej sytuacji wymagana jest zgoda lektora, oraz wszystkich pozostałych Słuchaczy z grupy.
  f) Zajęcia będą odbywać się w grupie która ma minimum 1 a maksymalnie 7 słuchaczy.

 4. Rezygnacja
  a) Słuchacz ma możliwość rezygnacji z kursu z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rezygnacja musi zostać złożona na piśmie, do organizatora na adres e-mail: norskna@norweski.online. Słuchacz zobowiązany jest do uregulowania płatności za kolejny miesiąc, od dnia złożenia rezygnacji.

 5. Konto klienta
  Aby uzyskać dostęp do kursu, konieczne jest założenie przez Kupującego konta użytkownika na stronie Sklepu. Założenie konta wymaga podania aktualnego adresu email oraz wybrania hasła do konta. Wszystkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
VII. ZAJECIA INDYWIDUALNE
 1. Zajęcia indywidualne to zajęcia 1:1 z lektorem, prowadzone online, przez komunikator: Skype, messanger lub ZOOM. Możliwe są też zajęcia w parze – 2 uczniów i lektor.
 2. Lektor jest przypisywany indywidualnie dla każdego ucznia, biorąc pod uwagę poziom ucznia, dostępność i jego oczekiwania względem metodologii nauczania.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć indywidualnych uczeń ma obowiązek skontaktować się ze szkołą.
 4. Obowiązuje przedpłata przed zajęciami. Godziny lektorskie można wykupić tutaj: https://norweski.online/strefa-ucznia/ 
 5. Godziny te są dodawane do grafika lektora. Godziny muszą być wykupione min 24h przed umówionym terminem zajęć.
 6. Odwołania zajęć lub zmiana ich terminów odbywa się bezpośrednio u lektora również z min.24h wyprzedzeniem. Zajęcia  Zajęcia odwołane po tym terminie lub nie odwołane wcale są płatne i odliczane od puli zajęć ucznia.
 7. W każdej chwili można zrezygnować z kontynuacji zajęć.
 8. W każdej chwili można wnioskować o zmianę lektora.
 9. Przy zakupie pakietu zajęć w obniżonej cenie, wypowiedzenie umowy jest możliwe z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Usługodawca zwraca środki pomniejszone o koszt zajęć zaplanowanych od początku pakietu do końca okresu wypowiedzenia.
 10. VIII. REKLAMACJA ORAZ ALTERNATYWNE METODY ROZPATRYWANIA SPORÓW
 1. Reklamacja usług Sklepu w pozostałym zakresie:
 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub w sytuacji kiedy zakupiony produkt posiada wada uniemożliwiające korzystanie z niego.
 2. Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:
  1. dane tożsamości Użytkownika;
  2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację;
  4. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 4. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania lub ją odrzucić, jeżeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. O skorzystaniu z powyższego prawa Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.
 6. Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 1. Postanowienia wspólne:
 1. Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie, przy pomocy poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 3. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  1. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
  2. drogą telefoniczną.
 1. Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
 1. Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 2. Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
 3. Skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami lub normami moralnymi.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.
 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 5. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.
 6. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.
 7. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie tych zmian.
 8. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 10. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.