Strona główna » Umowa o świadczenie usługi edukacyjnej
Strona główna » Umowa o świadczenie usługi edukacyjnej

Umowa o świadczenie usługi edukacyjnej

Podmiotem świadczącym usługę jest:
Norsk Na spółka z o.o.
ul. Główna 45A,
57-350 Kudowa-Zdrój
REGON: 522935420
NIP: 8831874823
email: norskna@norweski.online
tel. 669 349 379

§ 1.
a) Przedmiotem umowy jest uczestnictwo Słuchacza w grupie kursowej języka norweskiego online zorganizowanej i prowadzonej przez Organizatora.
b) Kurs obejmuje 48 lub 24 godziy lekcyjne. Każda godzina lekcyjna oznacza 60 minut.
c) Czas trwania kursu wynosi 2 lub 4 miesiące.
d) Grupy tworzone są w oparciu o poziom znajomości języka i wiek słuchacza (poziom ustala Organizator na podstawie testu lub rozmowy).
e) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych, bądź innych przyczyn niezależnych od organizatora.

§ 2.
a) Słuchacz zobowiązuje się do zapłaty całej ceny kursu z góry lub w 4 ratach. Raty działają na zasadzie automatycznie odnawianej subskrypcji i są pobierane automatycznie  karty kredytowej słuchacza, podanej podczas zakupu kursu.
b) W sytuacji, kiedy na nie uda się pobrać raty kursu z powodu braku środków na koncie, słuchacz otrzyma e-mailowo fakturę do zapłaty. 
c) Czasowa nieobecność Słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności umówionych opłat za kurs, ani do nieprzestrzegania ustalonych terminów płatności poszczególnych rat.
d) Słuchacz może ubiegać się o czasowe zawieszenie płatności, jeżeli nieobecność a zajęciach przekroczy okres jednego miesiąca i wynikać będzie z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem. W tym celu należy złożyć pisemną prośbę do Organizatora o zawieszenie płatności wraz z zaświadczeniem lekarskim oraz określeniem terminu zawieszenia płatności, który nie może przekraczać okresu dłuższego niż 2 miesiące nauki. W sytuacji gdy słuchacz dokonał wpłaty za cały kurs, może ubiegać się o zwrot opłat za okres choroby. Procedura jest taka sama jak przy zawieszeniu płatności.
e) W wypadku gdy Słuchacz zalega z jakąkolwiek wpłatą wynikającą z harmonogramu w tej umowie (§ 2 pod. A ) ponad 3 tygodnie, traci on prawo wstępu na kolejne zajęcia aż do czasu uregulowania zaległości.
f) Słuchacz ma prawo, w szczególnych sytuacjach, do złożenia prośby o przełożenie terminu zajęć. W takiej sytuacji wymagana jest zgoda lektora, oraz wszystkich pozostałych Słuchaczy z grupy.
f) Zajęcia będą odbywać się w grupie która ma minimum 3 a maksymalnie 7 słuchaczy.

§ 3.
a) Rezygnacja z kursu musi być złożona na piśmie do Organizatora.
b) W przypadku rezygnacji z kursu, na Słuchaczu ciąży obowiązek uregulowania należności za wykorzystaną część kursu oraz za zajęcia przypadające na kolejne 30 dni od dnia pisemnej rezygnacji.

§ 4.
a) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
b) Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w wypadku braku możliwości porozumienia, przez Sąd.
c) Słuchacz oświadcza niniejszym, iż zapoznał się z treścią umowy, przyjął do wiadomości wszystkie jej postanowienia, i poświadcza to podpisem pod umową.
d) Słuchacz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy.